Przemyska Akademia Talentów

Przemyska Akademia Talentów to forma wsparcia publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.  Dzięki dodatkowym środkom finansowym możliwa jest realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów najzdolniejszych. Programy zajęć zostaną dostosowane do konkretnych uczniów, tak aby móc wspierać w osiągnięciach na określonym etapie edukacji. Młodzieżowy Dom Kultury pełni rolę koordynatora.

Ogólne ramy ustalone zostały w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r.:

§ 1. Diagnozowanie uzdolnień kierunkowych uczniów oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jest obowiązkiem Miasta Przemyśla realizowanym na podstawie przepisów oświatowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w celu optymalnego rozwoju potencjału ludzkiego w zakresie przygotowania młodych ludzi do wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu. Realizacja szkolnego i międzyszkolnego poziomu dostosowania oferty edukacyjnej odbywa się w ramach Przemyskiej Akademii Talentów.

§ 2. 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie, koordynowanie, monitorowanie i wspomaganie szkół w zakresie  realizacji programu Rada Miasta ustanawia Prezydenta Miasta Przemyśla oraz właściwy dla spraw edukacji wydział Urzędu Miasta.
2. Prezydent Miasta Przemyśla na podstawie Miejskiego Raportu Uzdolnień, o którym mowa w § 3 określi wysokość planowanych środków na realizację programu, harmonogram realizacji zadań oraz określi priorytety działań związanych z wdrażaniem programu na każdy rok szkolny nie później niż do 30 maja poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
3. Za każdy mijający rok szkolny, do 30 września danego roku, Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu.
§ 3. 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu:
1) bierze udział w diagnozowaniu oraz wspomaganiu i koordynacji procesu diagnozowania uczniów placówek oświatowych Miasta Przemyśla,
2) określa we współpracy z dyrektorami szkół zakres i formy Szkolnego Raportu Uzdolnień,
3) sporządza i przedstawiania Prezydentowi Miasta zbiorczy Miejski Raport Uzdolnień.
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu bierze udział we wspomaganiu i uzupełnianiu oferty edukacyjnej szkół w zakresie pracy nad uzdolnieniami uczniowskimi.
3. Szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, dokonują diagnozy uczniów oraz dostosują ofertę edukacyjną do indywidualnych potrzeb rozwoju uzdolnień kierunkowych oraz przekazują Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu w terminie do 30 marca każdego roku Szkolny Raport Uzdolnień stanowiący wynik procesu diagnozy uzdolnień uczniów.
4. Prezydent Miasta Przemyśla wskazuje w terminie do 30 sierpnia 2017 roku Koordynatora Przemyskiej Akademii Talentów.
§ 4. 1. Dostosowanie oferty edukacyjnej realizowane jest w ramach Przemyskiej Akademii Talentów na dwóch poziomach: poziomie szkolnym oraz poziomie międzyszkolnym:
1) Poziom I – szkolny obejmuje uczniów wszystkich szkół i przedszkoli wg zasad określonych przez dyrektorów szkół oraz rady pedagogiczne,
2) Poziom II – międzyszkolny obejmuje uczniów i wychowanków zakwalifikowanych wg zasad ustalonych przez Koordynatora Przemyskiej Akademii Talentów i zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla w ramach dwóch grup szkół:
a) grupa szkół podstawowych i przedszkoli (obejmujący wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów – do zakończenia kształcenia w wygaszanych gimnazjach),
b) grupa szkół ponadpodstawowych.
2. Przemyska Akademia Talentów na poziomie międzyszkolnym realizuje swoje zadania w oparciu o wymienione formy w ramach bloków tematycznych:
1) matematyczno-przyrodniczy,
2) sztuk pięknych,
3) nauk humanistycznych,
4) kultury fizycznej,
5) politechniczny,
6) informatyczny.
3. Uczestnicy zajęć Poziomu II międzyszkolnego Przemyskiej Akademii Talentów objęci są jedną lub kilkoma formami wsparcia. Ustala się następujące formy wsparcia:
1) wykłady,
2) warsztaty,
3) obozy szkoleniowe,
4) konkursy,
5) wizyty studyjne,
6) wernisaże,
7) plenery.
4. Koordynator Przemyskiej Akademii Talentów będzie odpowiedzialny za wykorzystanie środków finansowych na realizację II Poziomu Przemyskiej Akademii Talentów.
§ 5. Rada Miasta określi w budżecie miasta wyodrębnione środki przewidziane na zadania związane z realizacją II Poziomu Przemyskiej Akademii Talentów.