Zapisy na zajęcia

W chwili obecnej nowe wnioski nie są przyjmowane. Zapisy w ramach wolnych miejsc na 2 semestr będą prowadzone w styczniu. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie e-mail o rozpoczęciu zapisów, zostaw nam swój e-mail >>

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są osobiście  przez rodzica lub kandydata pełnoletniego, poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, wnioski w formie PDF podpisane podpisem kwalifikowanym online (lub tradycyjnie w formie papierowej można również włożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku lub przesłać pocztą). Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Statut określający zasady uczestnictwa i rekrutacji do MDK oraz wnioski wraz z załącznikami można pobrać w zakładce >> DOKUMENTY <<, a pełną ofertę na stronie: >> OFERTA ZAJĘĆ W MDK <<

Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia dodatkowo zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

HARMONOGRAM REKRUTACJI przy naborze na rok szk. 2021/22:

Rodzaj czynnościTermin postępowaniaTermin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach aktualnych uczestników:od 1 marca do 6 marca 2021
1. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:Od 8 marca 2021 do 7 kwietnia 2021Od 24 maja 2021 do 18 czerwca 2021
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).Od 8 marca 2021 do 9 kwietnia 202124 maja 2021 – 21 czerwca 2021
3. Badanie uzdolnień kierunkowych w formie ustalonej przez Radę Pedagogiczną:7-8 kwietnia 202118-21 czerwca 2021
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:12 kwietnia 202122 czerwca 2021
5. Potwierdzanie woli przyjęcia
(osobiście, telefonicznie lub w formie elektronicznej)
13-15 kwietnia 202123-24 czerwca 2021
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:16 kwietnia 202125 czerwca 2021
Zapisy w trakcie roku szkolnego w ramach wolnych miejscna 1 semestr:
10 – 30 września 2021
na 2 semestr:
3 – 21 stycznia 2022
Terminy naboru na kolejny rok szkolny zostaną podane po 30 stycznia.