Zapisy na zajęcia

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są osobiście  przez rodzica lub kandydata pełnoletniego, poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, wnioski w formie PDF podpisane podpisem kwalifikowanym online (lub tradycyjnie w formie papierowej można również włożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku lub przesłać pocztą). Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Poznaj pełną OFERTĘ ZAJĘĆ w MDK >>

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Nabór na rok szk. 2021/22:

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach:

Osoby, które złożyły deklarację kontynuacji wyłącznie online zobowiązane są do uzupełnienia podpisanego wniosku w formie papierowej. 

od 1 marca do 6 marca 2021

1. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 8 marca 2021 do 7 kwietnia 2021

Od 24 maja 2021 do 18 czerwca 2021

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).

Od 8 marca 2021 do 9 kwietnia 2021

24 maja 2021 21 czerwca 2021

3. Badanie uzdolnień kierunkowych w formie ustalonej przez Radę Pedagogiczną:

7-8 kwietnia 2021

18-21 czerwca 2021

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

12 kwietnia 2021

22 czerwca 2021

5. Potwierdzanie woli przyjęcia
(osobiście, telefonicznie lub w formie elektronicznej)

13-15 kwietnia 2021

23-24 czerwca 2021

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

16 kwietnia 2021

25 czerwca 2021

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK /patrz “Dokumenty do pobrania“/, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r

Wniosek należy złożyć osobiście (rodzic lub opiekun prawny) w sekretariacie lub poprzez ePuap. Wniosek można pobrać ze strony internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania

Print Friendly, PDF & Email