Zapisy na zajęcia

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są osobiście  przez rodzica lub kandydata pełnoletniego, poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, wnioski w formie PDF podpisane podpisem kwalifikowanym online (lub tradycyjnie w formie papierowej można również włożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku lub przesłać pocztą). Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Poznaj pełną OFERTĘ ZAJĘĆ w MDK >>

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Nabór na rok szk. 2020/21:

Rodzaj czynności Termin w rekrutacji podstawowej Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
/w przypadku wolnych miejsc/

1. Składanie deklaracji o kontynuacji

uczestnictwa w zajęciach:/dotyczy obecnych uczestników, którzy będą chcieli kontynuować naukę w roku kolejnym/

od 18 marca do 24 marca 2020

2. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 1 kwietnia 2020 do 30 kwietnia 2020 Od 25 maja 2020 do 12 czerwca 2020
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do placówki i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59):
2 maja 2020 – 16 maja 2020 15 czerwca 2020 – 27 czerwca 2020
4. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych:
18 maja 2020 29 czerwca 2020
5. Badanie uzdolnień kierunkowych w formie
ustalonej przez Radę Pedagogiczną:
20-21 maja 2020  
6. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
22 maja 2020 6 lipca 2020

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK /patrz “Dokumenty do pobrania“/, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r

Wniosek należy złożyć osobiście (rodzic lub opiekun prawny) w sekretariacie lub poprzez ePuap. Wniosek można pobrać ze strony internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania