Zapisy na zajęcia

Przyjęcia na zajęcia w obecnym roku szkolnym przyjmowane były do końca października. W chwili obecnej nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń. Ponowne przejęcia na niektóre zajęcia jeszcze w tym roku szkolnym będą w dniach od 27 stycznia 2020 do 29 lutego 2020 w ramach zwalniających się miejsc w grupach.

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są w sekretariacie placówki przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Poznaj pełną OFERTĘ ZAJĘĆ w MDK >>

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Nabór na rok szk. 2020/21:

Rodzaj czynności Termin w rekrutacji podstawowej Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
/w przypadku wolnych miejsc/
1. Składanie deklaracji o kontynuacji
uczestnictwa w zajęciach:/dotyczy obecnych uczestników, którzy będą chcieli kontynuować naukę w roku kolejnym, brak złożonej deklaracji o kontynuacji w terminie traktowany jest jako rezygnacja nauki w kolejnym roku/
od 18 marca do 24 marca 2020
2. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym:
Od 1 kwietnia 2020 do 30 kwietnia 2020 Od 25 maja 2020 do 12 czerwca 2020
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do placówki i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59):
2 maja 2020 – 16 maja 2020 15 czerwca 2020 – 27 czerwca 2020
4. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych:
18 maja 2020 29 czerwca 2020
5. Badanie uzdolnień kierunkowych w formie
ustalonej przez Radę Pedagogiczną:
20-21 maja 2020
6. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
22 maja 2020 6 lipca 2020

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK /patrz “Dokumenty do pobrania“/, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r

Wniosek należy złożyć osobiście (rodzic lub opiekun prawny) w sekretariacie lub poprzez ePuap. Wniosek można pobrać ze strony internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania