Przejdź do treści

Zgłaszanie naruszeń

Wykonując obowiązek wynikający z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17) Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu umożliwia podmiotom wymienionych w art. 4 w/w dyrektywy zgłoszenie naruszeń określonych w art. 2 ust. 1 w/w dyrektywy oraz zapewnia, że zgłoszone naruszenia zostaną wnikliwie rozpatrzone.

Możliwe sposoby przesłania zgłoszenia:

  1. Drogą elektroniczną na adres: naruszenia@mdkprzemysl.pl. Jeśli chcesz przesłać wiadomość email z zaszyfrowanym załącznikim, pobierz nasz klucz publiczny PGP.
  2. Pocztą tradycyjną na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA – SYGNALISTA”. Korespondencja zaadresowana w powyższy sposób zostanie przekazana bezpośrednio do upoważnionej osoby.
  3. W drodze osobistego spotkania z wyznaczoną osobą do przyjmowania zgłoszeń – zorganizowanego w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Ustalenie terminu spotkania możliwe telefonicznie pod numerem: 16 670-20-03

Skip to content