Wyślij email

Jeżeli chcesz się podzielić swoją opinią, masz uwagi do naszej pracy, wnioski, a może propozycje… napisz:Klauzula informacyjna dot. danych osobowych w wiadomościach przesyłanych do nas drogą elekroniczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w przypadku wysyłania do nas wiadomości email informujemy, że:
1. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w wiadomości email następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej poprzez działanie, tj. wysłanie wiadomości.
2. Administratorem podanych danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6 numer telefonu: 16 – 670-20-03 e-mail:mdk@um.przemysl.pl, zwany dalej Administratorem;
3. Kontakt z Inspektorem danych osobowych u Administratora jest możliwy pod adresem: Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl, e-mail; iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511-143-799
4. Dane przetwarzane będą w w celu obsługi zgłoszenia, a w przypadku jeśli otrzymana wiadomość spełnia przesłanki art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zostanie przetworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy i upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w celach archiwizacyjnych przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej MDK w zależności od kategorii danych, po tym okresie dane zostaną usunięte.
6. Dane udostępniane są wyłącznie uprawnionym organom kontrolnym.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi udzielenie informacji lub realizację zgłoszenia