Zapisy na zajęcia

Informujemy, że rekrutację uzupełniającą przeprowadzamy w terminie od 25 maja do 15 czerwca 2018 wyłącznie do następujących grup:
• Zajęcia plastyczne, w tym ikonografia i rękodzieło artystyczne
• Szachy
• Tenis stołowy
• Zajęcia sportowo-rekreacyjne
• Zajęcia komputerowe
• Wolontariat
• Zajęcia fitness Zumba
• Języki obce: niemiecki, włoski, hiszpański


Od 16 marca 2018 prowadzimy nabór na zajęcia do grup na kolejny rok szkolny wg poniższego harmonogramu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i ograniczoną liczbą miejsce, prosimy o zapoznanie się z terminami i odpowiednie złożenie wniosków.

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są w sekretariacie placówki przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK /patrz “Dokumenty do pobrania“/, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r

Wniosek należy złożyć osobiście (rodzic lub opiekun prawny) w sekretariacie lub poprzez ePuap. Wniosek można pobrać ze strony internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania