Przejdź do treści

Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora MDK

 • przez
 • 25 marca 202225 marca 2022

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną z terenu miasta Przemyśla i okolic do udziału w 8 edycji Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MDK.

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO o Puchar Dyrektora MDK – 2022

 1. Cel i zadania:
 • popularyzacja tenisa stołowego,
 • zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży.
 1. Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl.
 2. Turniej adresowany jest do uczestników zajęć MDK, dzieci i młodzieży przemyskich szkół i placówek oświatowych.
 3. Kategorie ustalone zostaną po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.
 4. Zgłoszenia osób niebędących uczestnikami zajęć stałych MDK należy przesłać na karcie zgłoszenia (w załączeniu) w terminie:08.04.2022 w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdkprzemysl.pl
 5. Zgłoszenia osób będących uczestnikami zajęć stałych MDK należy składać bezpośrednio do nauczyciela sekcji tenisa stołowego.
 6. Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę rodziców – na karcie zgłoszenia.
 7. System rozgrywek uzależniony od ilości uczestników
 8. Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 9. Zawodnik niezgłoszony nie może brać udziału w turnieju.
 10. Przesłanie niekompletnego zgłoszenia skutkuje niezakwalifikowaniem uczestnika do turnieju.
 11. Udział w turnieju jest nieodpłatny.
 12. Uczestnicy turnieju nie są objęci ubezpieczeniem NNW podczas imprezy. Organizatorzy zalecają uczestnikom turnieju indywidualne wykupienie polisy ubezpieczeniowej NNW.
 13. Rodzic / opiekun prawny wyrażając zgodę na udział dziecka oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w turnieju.
 14. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego.
 15. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
 1. korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
 2. przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą w miejscu ich składania czyli w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6.
 1. Karty zgłoszenia: POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA.
 2. Turniej odbędzie się w sobotę 09.04.2022 r., w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6.
 3. Dla zwycięzców w ustalonych kategoriach wiekowych przewidziano dyplomy, medale i puchary.

Jak oceniasz tę informację?
Skip to content