WRACAMY DO ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ

  • by

Drodzy Rodzice i Uczestnicy zajęć!
W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informującym o powrocie zajęć stacjonarnych prowadzonych przez placówki wychowania pozaszkolnego informujemy, że
od dnia 18 maja 2020 r. stopniowo wznawiamy działalność z zachowaniem wymaganych ograniczeń.

W pierwszej kolejności od wtorku, 19 maja 2020 uruchamiane będą zajęcia prowadzone wyłącznie w głównym budynku MDK przy ul. Św. Józefa 6.
Pracownia przy Borelowskiego pozostaje do odwołania zamknięta, natomiast zajęcia plastyczne dla uczniów z Borelowskiego w związku z nieobecnością nauczycieli będą prowadzone dopiero od czerwca w głównym budynku MDK.

Również zajęcia grupy nauki gry jazdy na rolkach w związku z brakiem dostępu do boiska na razie nie mogą być rozpoczęte.


PLAN ZAJĘĆ jest dostępny na stronie: https://mdkprzemysl.pl/?page_id=353

RODZICE POSYŁAJĄCY DZIECI NA ZAJĘCIA DO MDK AKCEPTUJĄ PONIŻSZE ZASADY

Do placówki może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Uczestnik nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie.
Rodzic jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu w aktualnej sytuacji.
Rodzic przyjmuje do wiadomości, że pomimo wprowadzonych ograniczeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych na terenie placówki nie jest możliwe w 100% wykluczenie możliwości zarażenia.
Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po uprzednim poinformowaniu sekretariatu lub bezpośrednio nauczyciela.
Osoby wchodzące do placówki powinny mieć zakryte usta i nos (maseczka lub przyłbica).
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów, w miarę możliwości korzysta ze swoich instrumentów, przyborów itp
Rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających uczniów do/z placówki prosimy nie wchodzić na poszczególne piętra jeśli nie jest to konieczne. W miarę możliwości prosimy o przyprowadzanie/odbieranie na parterze budynku. Nie ma możliwości przebywania na korytarzu w oczekiwaniu na zajęcia.
Poza uczestnikami i pracownikami MDK osoby trzecie nie mogą wchodzić do sal!
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki.
Ze względów na ograniczoną liczbę osób w salach, zajęcia będą prowadzone w małych grupach, w razie konieczności nauczyciel dokona zmiany planu zajęć.
Ze względu na ograniczenia związane z ilością uczestników zajęć w MDK decydująca będzie kolejność zgłoszeń do poszczególnych nauczycieli.
Jeśli pozwolą na to warunki techniczne, uczniom, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, umożliwi się również udział w zajęciach za pomocą aplikacji MS Teams.
Obowiązują wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

POINFORMUJ NAS O CHĘCI POWROTU DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

>> PRZEŚLIJ INFORMACJĘ ONLINE <<
/lub poinformuj nas telefonicznie – 16 670-20-03/