WAŻNE! Zapisy do grup na nowy rok szkolny 2019/20

Od 15 marca 2019 rozpoczynamy nabór na zajęcia do grup na kolejny rok szkolny wg poniższego harmonogramu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i ograniczoną liczbą miejsce, prosimy o zapoznanie się z terminami i odpowiednie złożenie wniosków.

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są w sekretariacie placówki przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rodzaj czynności Termin w rekrutacji podstawowejTermin w
postępowaniu
uzupełniającym
/w przypadku wolnych miejsc/
1. Składanie deklaracji o kontynuacji
uczestnictwa w zajęciach:/dotyczy obecnych uczestników, którzy będą chcieli kontynuować naukę w roku kolejnym, brak złożonej deklaracji o kontynuacji w terminie traktowany jest jako rezygnacja nauki w kolejnym roku/
od 15 marca do 23 marca 2019
2. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym:
Od 1 kwietnia 2019 do 26 kwietnia 2019Od 27 maja 2019 do 14 czerwca 2019
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do placówki i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59):
29 kwietnia 2019 – 14 maja 201915 czerwca 2019 – 30 czerwca 2019
4. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych:
16 maja 20191 lipca 2019
5. Badanie uzdolnień kierunkowych w formie
ustalonej przez Radę Pedagogiczną:
17-22 maja 2019
6. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
24 maja 20198 lipca 2019

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK /do pobrania w zakładce: “Dokumenty do pobrania“/, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r

Wniosek należy złożyć osobiście (rodzic lub opiekun prawny) w sekretariacie lub poprzez ePuap. Wniosek można pobrać ze strony internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rodzaj czynności Termin w rekrutacji podstawowejTermin w
postępowaniu
uzupełniającym
/w przypadku wolnych miejsc/
1. Składanie deklaracji o kontynuacji
uczestnictwa w zajęciach:/dotyczy obecnych uczestników, którzy będą chcieli kontynuować naukę w roku kolejnym, brak złożonej deklaracji o kontynuacji w terminie traktowany jest jako rezygnacja nauki w kolejnym roku/
od 15 marca do 23 marca 2019
2. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym:
Od 1 kwietnia 2019 do 26 kwietnia 2019Od 27 maja 2019 do 14 czerwca 2019
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do placówki i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59):
29 kwietnia 2019 – 14 maja 201915 czerwca 2019 – 30 czerwca 2019
4. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych:
16 maja 20191 lipca 2019
5. Badanie uzdolnień kierunkowych w formie
ustalonej przez Radę Pedagogiczną:
17-22 maja 2019
6. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
24 maja 20198 lipca 2019