Konkurs online w czasie zawieszenia zajęć – Pokaż swój talent

  • by

Jesteśmy przekonani, że w okresie zawieszenia zajęć szkolnych uczniowie przemyskich szkół i przedszkoli wykonują bardzo wiele ciekawych rzeczy, prac plastycznych, uczą się samodzielnie piosenek, wierszyków, śpiewają, ćwiczą, wykonują nietypowe prace ręczne, zadania szkolne itp. Zapraszamy wszystkie dzieci przedszkoli i szkół podstawowych miasta Przemyśla do nietypowego konkursu. Nagrajcie krótkie filmiki lub zróbcie zdjęcie prezentujące to, czego uczycie się w domach w trakcie przerwy od zajęć szkolnych. Wykorzystajcie praktycznie swoje smartfony i tablety! Może to być zaśpiewanie piosenki, recytowanie wiersza, namalowanie obrazka, zdjęcie wykonanych ręcznie przedmiotów, robótek ręcznych lub całkiem czegoś innego, czego nauczyliście się w domu w tym okresie 🙂 Ważne, żeby to było coś oryginalnego. Nagrajcie krótki filmik telefonem lub zróbcie zdjęcie wykonanych prac, nie tylko plastycznych i prześlijcie je na adres: admin@mdkprzemysl.pl. Najlepsze i najciekawsze prace pokażemy online, a na Zwycięzców czekają nagrody. Konkurs trwa do ostatniego dnia, w którym będą zawieszone zajęcia w szkołach i przedszkolach. Czekamy na pokazanie Waszej aktywności w domach! Rodzice mogą pomagać!

REGULAMIN KONKURSU – POKAŻ SWÓJ TALENT ONLINE


I. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą: ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl, numer telefonu:16 – 670-20-03 e-mail: mdk@um.przemysl.pl

II. Cele konkursu:
1. Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy w domu,
2. Promocja talentów dziecięcych poprzez sieć www
3. Promocja formuły zdalnego nauczania

III. Termin składania prac:
1. Kartę zgłoszenia oraz plik (zdjęcie lub film) z pracą należy przesłać jako załączniki wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres email: admin@mdkprzemysl.pl najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia zawieszenia zajęć w szkołach (zgodnie z decyzją o terminie zakończenia ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej).

PRACE PRZYJMUJEMY DO 28 maja 2020 do godz. 15:00. W dniu 30 maja 2020 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkoli i uczniów szkół podstawowych miasta Przemyśla.
2.Przedmiotem konkursu jest:
a) wykonanie pracy plastycznej lub dowolnie innej pracy i przesłanie jej zdjęcia pocztą elektroniczną
b) pokazanie swoich zdolności (wokalnych, sportowych lub innych) nagrywając film o maksymalnym czasie trwania do 2 minut.
3. Praca plastyczna/zdjęcie lub nagrany film musi zostać wykonany w okresie od 16 marca 2020 do dnia zakończenia zawieszenia zajęć w szkołach, tzn. zgłaszana praca musi być efektem czynności podjętych w okresie zawieszenia zajęć
4. Plik graficzny powinien mieć format .jpg, .png, .pdf i maksymalny rozmiar 10 mb, film powinien mieć format mp4 lub mpeg i maksymalny rozmiar 50 mb, czas trwania max. 2 minuty.
5. Inne formaty plików lub prace niezgodne z wymogami nie będą podlegały ocenie.
6. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
7. Projekty muszą być pracami autorskimi.
8. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
9. W imieniu uczestnika niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny przesyła pracę, a tym samym akceptuje warunki przedmiotowego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
10. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: praca plastyczna, zdjęcie oraz film.
11. W przypadku stwierdzenia braków niezbędnych danych lub oświadczeń praca konkursowa nie podlega ocenie.
12. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane do celów promocyjnych.
13. Biorąc udział w konkursie autor wyraża zgodę na publikację prac w formie online na stronach internetowych organizatora.
14. Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury. Ocenie podlegać będzie oryginalność oraz staranność pracy (czynności) wykonanej przez ucznia i pokazanej na zdjęciu lub filmie oraz nakład włożonej pracy ocenianej przez jurorów na podstawie zdjęcia lub filmu.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2020. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub emailowo.
16. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mdkprzemysl.pl
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu.
18. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora.
19. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji.
21. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu ponosi uczestnik konkursu.

22. Zgody:

a) Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę: na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodę na wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka (jeśli będzie utrwalone na filmie lub zdjęciu) w celu promocji konkursu.

b) Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun oświadcza, że dziecko jest autorem pracy, praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.

c) Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun akceptuje niniejszy Regulamin w całościPokaz swój talent online